Pravidlá - LEGObot

Organizácia súťaže

Súťaž pozostáva zo 4 kategórií, ktoré sú popísané nižšie. Škola sa môže zapojiť do všetkých kategórií alebo len do vybraných.

SPŠE umožňuje požičanie zatiaľ 10 robotov (LEGO Mindstorm EV3 s príslušnými senzormi). Školy, ktoré si budú môcť robota požičať, budú vyberané na základe záujmu a počtu prihlásených tímov.

Dávame Vám do pozornosti možnosť prihlásiť sa Vám alebo vašim kolegom na školenie v oblasti programovania LEGO robotov, ktoré bude realizované formou 3 stretnutí (každé v trvaní 90 min.). Školenie je prioritne určené pre vedúcich tímov zo základných škôl, ktorí sa chcú zapojiť do súťaže LEGObot so svojimi žiakmi. 

Školenia budú realizované vyučujúcimi SPŠE v priestoroch školy.

Každý týžden budú obsahom iné úlohy a riešenia (od jednoduchších až po zložitejšie). Termíny a registrácia bude spustená v krátkom čase.

 

Finálovému kolo súťaže budú predchádzať aj 3 testovacie úlohy pre súťažné tímy, na ktorých vyriešenie bude mať tím jeden mesiac. Finálového kola je možné sa zúčastniť aj bez riešenia testovacích úloh. Prvá úloha k riešeniu bude zaslaná prihláseným školám do 6.3.2020. Vyriešenú úlohu tím zašle na rusinko@spse-po.sk. Bližšie informácie o konkrétnych  zadaniach úloh budú zaslané školám na mailovú adresu uvedenú pri registrácii.

 

Súťažné kategórie

1. Paintbot

Úlohou robota v súťaži je pomocou fixky upevnenej na jeho tele nakresliť na papier na podlahe obrazec podľa predlohy, ktorú tím dostane k dispozícii v deň súťaže.

Hodnotenie :

 

2. Rescuebot

Na hracej ploche bielej farby bude čierna vodiaca čiara, pričom dráha bude mať šírku minimálne 40 cm. Dráha bude vymedzená mantinelmi, pričom na jej konci bude predmet s rozmermi 4x4x4 cm, ktorý je potrebné vyniesť späť na štartovnú pozíciu. Na dráhe budú kontrolné body (check point), pričom za dosiahnutie každého je možné získať 10 bodov (bude ich celkovo 10). Za vynesenie predmetu na štartovnú pozíciu je možné získať až 100 bodov.

Hodnotenie :

 

3. Speedybot

Úlohou robota je prejsť za najkratší čas trať vymedzenú čiernou podlahou (farba asfaltu) ohraničenú svetlým okrajom (krajnica). V strede cesty vedie biela plná čiara široká 1 cm. Aby sa zabránilo skracovaniu trasy, na niektorých miestach môžu byť okolo trate postavené mantinely vysoké 5 cm vopred neznámej farby. Na trati sa môžu vyskytovať stúpania a klesania so sklonom 20 %. Súťažná trať bude postavená až v deň súťaže. Každý robot absolvuje 2 jazdy. Poradie 1. jazdy sa losuje, druhú jazdu absolvujú roboty v opačnom poradí. V rámci jednej jazdy prechádza robot trať bez prerušenia dvakrát. Časový limit pre jednu jazdu je 6 minút. Robotom, ktoré nedôjdu do cieľa v časovom limite sa zarátava ako výsledok prejdená dráha. Ak súťažiaci tím usúdi, že je preňho výhodnejšie pustiť robota znova od štartu, môže tak urobiť kedykoľvek počas 6 minútového časového limitu. Časový limit sa spúšťa po dohode s rozhodcom tlesknutím alebo mávnutím člena súťažného tímu. Iba tlesknutie alebo mávnutie sú prípustné spôsoby štartovania Speedybota. Štart dotykom je penalizovaný 2 minútami (u robotov, ktoré nedôjdu do cieľa  2 m).

Hodnotenie :

 

4. Edubot

Do tejto súťažnej kategórie môžete prihlásiť projekt - robotickú učebnú pomôcku pre výučbu v rámci ktoréhokoľvek predmetu na základnej škole (napr. pomôcka na fyziku, matematiku a pod.).

Hodnotenie :

 

V každej súťažnej kategórií sa určuje poradie samostatne.

Na základe súčtu bodov  zo všetkých kategórií sa určí aj absolútne poradie súťaže LEGObot.