Pravidlá - LEGObot

Organizácia súťaže LegoBot 2023

 

Štatút súťaží pre ZŠ

 

V tomto školskom roku plánujeme usporiadať v priestoroch našej školy súťaž LegoBot prezenčnou formou.

Termín konania súťaže je 30. apríla 2024 od 9.00 v priestoroch SPŠE Prešov.

Súťažné tímy, v ktorých môžu byť maximálne dvaja žiaci, môžete zaregistrovať na tomto webe, najneskôr do 22.4.2024.

SPŠE Prešov poskytuje zapožičanie piatich robotov LEGO Mindstorm EV3 s príslušnými senzormi. Školy, ktoré si budú môcť robota požičať, budú vyberané na základe záujmu a počtu prihlásených tímov.

 

Kontaktné osoby:

Ing. Jozef Macej, macej@spse-po.sk

Ing. Martin Ambrozy, ambrozy@spse-po.sk

 


Pravidlá súťažných disciplín súťaže LEGObot 2024

EduBot

Úlohou súťažiacich je vyrobiť pomocou stavebnice LEGO a naprogramovať učebnú pomôcku, ktorá pomôže učiteľom lepšie vysvetliť a žiakom lepšie pochopiť preberané učivo, napríklad na hodinách fyziky, matematiky, biológie, chémie a pod.

Pri tejto úlohe sa najviac cení originálnosť a užitočnosť pomôcky.

Súťažiaci budú svoje učebné pomôcky prezentovať pred súťažnou komisiou v deň konania súťaže. K prezentovaniu si pripravia krátku prezentáciu a predvedú funkčnosť svojej učebnej pomôcky.

Počas prezentácie sa hodnotí:

 

PaintBot

Úlohou súťažiacich je naprogramovať robota, ktorý pripevnenou fixkou nakreslí obrázok podľa zadanej predlohy. Predlohu, ktorou bude jednoduchý obrázok zložený z jednoduchých geometrických tvarov, získajú všetci súťažiaci naraz v deň konania súťaže. Na predlohe obrázka budú vyznačené rozmery, ktoré bude potrebné dodržať. Konštrukciu robota je potrebné upraviť pred súťažou tak, aby bolo možné uchytiť na robota fixku, ktorá sa používa na magnetické tabule s keramickým povrchom. Po spustení programu sa robot bez zásahu človeka pohybuje po podložke a nakreslí obrázok. Na nakreslenie obrázka sú povolené dva pokusy, pričom na každý pokus o nakreslenie obrázka je stanovený časový limit 1 minúta.

 

Pri hodnotení sa berie do úvahy:

V prípade, že dva súťažné tímy získajú rovnaký počet bodov, určí sa poradie na základe času potrebného na nakreslenia obrázka.

 

RescueBot

Úlohou pre súťažiacich je naprogramovať robota – záchranára, ktorého cieľom je presť bludiskom, zachytiť zranenú osobu (kocku), otočiť sa a vyniesť ju von z bludiska. Robot sa pohubuje bludiskom autonómne, pričom sa orientuje pomocou čiernej čiary na bielej podložke. Kocka je umiestnená v bludisku podľa obrázka:


https://lh3.googleusercontent.com/OLg0Irv0xeF-o--5nA76bEwW01jK8dP5r7S3-x126INUPc8OOLhi1rMhIH5WW5anm3QkMN4fCvCMjwXjtcc7Y06wT6FNjsGPHqtM-fzslmXfmHfGk1I47ZY11m_Z8Fj0CBQYjgH-

Súťažiaci má na absolvovanie disciplíny dva pokusy. Na jeden súťažný pokus má súťažiaci maximálne 2 minúty. Súťažný pokus sa začína položením robota na štartovaciu čiaru. Na pokyn rozhodcu je robot spustený stlačením ľubovoľného tlačidla na robotovi. Od tohto momentu súťažiaci do činnosti robota nezasahuje.

Počas súťažného pokusu sa prideľujú body:

Za úspešné absolvovanie úlohy môže súťažiaci získať maximálne 200 bodov. Body budú uznané len v prípade, ak robot pri pohybe po dráhe preukázateľne sleduje čiaru. V prípade, že majú viacerí súťažiaci rovnaký počet bodov, rozhodne lepší čas splnenia úlohy.

 

LegoBall

V tejto disciplíne je cieľom robota umiestniť guľôčku do niektorej z jamiek, pričom sa súťaží na dráhe, ktorej nákres je na nasledujúcom obrázku (rozmery sú v milimetroch):

Súťažný pokus sa začína postavením robota na štartovaciu čiaru, pričom sa na štartovacej čiare nachádzajú osi kolies. Na pokyn rozhodcu je robot spustený stlačením ľubovoľného tlačidla. Od tohto momentu robot pracuje autonómne.

Dráha obsahuje otočný žliabok, ktorý je otáčaný potiahnutím háku. Žliabok sa otáča ponad jamky,  ktorým je priradený počet bodov v rozsahu od 5 do 50. V prípade, že poloha žliabka bude mimo jamiek, súťažiaci získava 0 bodov. Najviac bodov môže súťažiaci robot získať vtedy, ak polohu žiabka nastaví na prostrednú jamku. Aby sa žliabok nastavil na prostrednú jamku, je potrebné potiahnúť hák presne o 3cm od východiskovej pozície. Ak bude hák potiahnutý o vzdialenosť menšiu, alebo naopak väčšiu ako 3cm, počet dosiahnutých bodov bude klesať.

Po nastavení polohy otočného žliabka je potrebné vypustiť guľôčku z dávkovača. Guľôčka z dávkovača vypadne vtedy, ak páku dávkovača robot najprv stlačí nadol, potom ju vytlačí nahor. Guľôčka sa po žliabku skotúľa do jamky.

Pre úspešené ukončenie súťažného pokusu robot prejde prednou časťou cez cieľovú čiaru. Za ukončenie sa považuje moment prechodu oboch osí kolies cez cieľovú čiaru.

Video s ukážkou súťažnej disciplíny si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze:

https://www.youtube.com/watch?v=X6NYzeBT_Is

 

Hodnotenie úlohy:

Súťažiaci môže získať celkovo 100 bodov podľa kritérií:

V prípade, že viacerí súťažiaci dosiahnú rovnaký počet bodov, je určené poradie na základe nameraného času.

Každý súťažiaci má dva pokusy, z ktorých sa do úvahy berie pokus s vyšším počtom bodov. Súťažný pokus sa ukončuje aj vtedy ak robot svojim kolesom opustí súťažnú dráhu, alebo sa na súťažnej dráhe zakliesni.

 

Doplňujúce obrázky:

Výška a priemer háku

Priemer páky dávkovača a jej vzdialenosť od podložky v koncových polohách