Pravidlá - LEGObot

Organizácia súťaže LegoBot 2022

 

Štatút súťaží pre ZŠ

 

V tomto školskom roku plánujeme usporiadať v priestoroch našej školy súťaž LegoBot prezenčnou formou za predpokladu, že realizácii finále nebudú brániť obmedzenia súvisice s výskytom ochorenia COVID-19. Predpokladaný termín konania súťaže je 27.4.2022 (streda) v priestoroch školy. O presnom dátume konania súťaže Vás v prípade Vašej registrácie budeme informovať.

Súťažné tímy, v ktorých môžu byť maximálne dvaja žiaci, môžete zaregistrovať na tomto webe, najneskôr do 10.4.2022. 

SPŠE Prešov poskytuje zapožičanie piatich robotov LEGO Mindstorm EV3 s príslušnými senzormi. Školy, ktoré si budú môcť robota požičať, budú vyberané na základe záujmu a počtu prihlásených tímov.

 

Kontaktné osoby:

Ing. Jozef Macej, macej@spse-po.sk

Ing. Martin Ambrozy, ambrozy@spse-po.sk

 


Pravidlá súťažných disciplín súťaže LEGObot 2022

EduBot

Úlohou súťažiacich je vyrobiť pomocou stavebnice LEGO a naprogramovať učebnú pomôcku, ktorá pomôže učiteľom lepšie vysvetliť a žiakom lepšie pochopiť preberané učivo, napríklad na hodinách fyziky, matematiky, biológie, chémie a pod.

Pri tejto úlohe sa najviac cení originálnosť a užitočnosť pomôcky.

Súťažiaci budú svoje učebné pomôcky prezentovať pred súťažnou komisiou v deň konania súťaže. K prezentovaniu si pripravia krátku prezentáciu a predvedú funkčnosť svojej učebnej pomôcky.

Počas prezentácie sa hodnotí:

  

PaintBot

Úlohou súťažiacich je naprogramovať robota, ktorý pripevnenou fixkou nakreslí obrázok podľa zadanej predlohy. Predlohu, ktorou bude jednoduchý obrázok zložený z jednoduchých geometrických tvarov, získajú všetci súťažiaci naraz v deň konania súťaže. Na predlohe obrázka budú vyznačené rozmery, ktoré bude potrebné dodržať. Konštrukciu robota je potrebné upraviť pred súťažou tak, aby bolo možné uchytiť na robota fixku, ktorá sa používa na magnetické tabule s keramickým povrchom. Po spustení programu sa robot bez zásahu človeka pohybuje po podložke a nakreslí obrázok.  Na nakreslenie obrázka sú povolené dva pokusy, pričom na každý pokus o nakreslenie obrázka je stanovený časový limit 1 minúta. 

  

Pri hodnotení sa berie do úvahy:

V prípade, že dva súťažné tímy získajú rovnaký počet bodov, určí sa poradie na základe času potrebného na nakreslenia obrázka.

  

RescueBot

Úlohou pre súťažiacich je naprogramovať robota – záchranára, ktorého cieľom je presť bludiskom, zachytiť zranenú osobu (kocku), otočiť sa a vyniesť ju von z bludiska. Robot sa pohubuje bludiskom autonómne, pričom sa orientuje pomocou čiernej čiary na bielej podložke. Kocka je umiestnená v bludisku podľa obrázka:


Súťažiaci má na absolvovanie disciplíny dva pokusy. Na jeden súťažný pokus má súťažiaci maximálne 2 minúty. Súťažný pokus sa začína položením robota na štartovaciu čiaru. Na pokyn rozhodcu je robot spustený stlačením ľubovoľného tlačidla na robotovi. Od tohto momentu súťažiaci do činnosti robota nezasahuje. Počas súťažného pokusu sa prideľujú body: 

Za úspešné absolvovanie úlohy môže súťažiaci získať maximálne 200 bodov. V prípade, že majú viacerí súťažiaci rovnaký počet bodov, rozhodne lepší čas splnenia úlohy.