Pravidlá - ELEsparks

Štatút súťaží pre ZŠ

Priebeh súťaže:

Žiaci základnej školy vytvoria tím, ktorý budú tvoriť traja žiaci z ročníkov 7.- 9. a dohodnú sa na názve ich tímu (napr. Makama, Friends, Šakali....). Na stránke školy nájdu 21.11.2023 linku na online test, kde najprv vyplnia údaje o svojom tíme  (názov tímu, mená a priezviská členov, ročník štúdia, trieda, emailove adresy, adresa vysielajúcej ZŠ) a spustia test, ktorý obsahuje preberané učivo z anglického jazyka na ZŠ.

Súťaž pozostáva z dvoch domácich kôl a jedného školského kola.

V domácich kolách budú testované gramaticko-lexikálne vedomosti, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením prostredníctvom dvoch online testov.

Školské kolo bude okrem spomínaných úloh obsahovať aj rozprávanie príbehu podľa obrázkov a písanie eseje na danú tému.

 

Domáce kolo

 

Školské kolo

Školské kolo sa uskutoční na pôde SPŠE vo vybranej učebni v hlavnej budove. Do školského kola postúpi 6 tímov s najvyšším počtom bodov z domácich kôl. Súťažné tímy si vyžrebujú farbu tričiek svojho tímu s logom školy a s logom súťaže ELEsparks. Ich úlohou bude v danom časovom limite úspešne urobiť test, v ktorom môžu získať 50 bodov.

Na absolvovanie všetkých úloh budú mať súťažiaci 60 minút (25 min. test, 5 min. rozprávanie, 30 min. esej).

Nie je dovolené používať učebnice, slovníky ani iné pomôcky.

Aby sa vyrovnali vekové rozdiely medzi súťažiacimi, na začiatku súťaže získajú družstvá za za každého siedmaka 3 body, za každého ôsmaka 2 body a za každého deviataka 1 bod. Body, ktoré družstvo získalo za ročníky súťažiacich a za vyriešené úlohy sa sčítajú, a družstvo s najväčším počtom bodov vyhráva. V prípade rovnosti bodov o umiestnení rozhoduje súčet bodov za vyriešené úlohy bez bonifikácie za ročníky.