Pravidlá - ELEKTRONIKA hrou

Súťaž pozostáva z troch domácich kôl a jedného finálneho kola.

Tím má byť dvojčlenný. Názov tímu by nemal byť zhodný s názvom v inej súťaži ak ste vo viacerých súťažiach.

Štatút súťaží pre ZŠ

 

3 domáce kolá

Žiaci tej istej základnej školy vytvoria dvojčlenné tímy a prihlásia sa do súťaže. Každé prihlásené družstvo dostane tri série domácich úloh. Úlohy budú zamerané na simuláciu, či animovanie jednoduchých elektrotechnických schém s následným "fyzickým" zapojením obvodov na univerzálnom prepojovacom poli. Súčasťou zadania budú aj jednoduché problémové úlohy vyplývajúce zo schém zapojenia.

Softvér, prípadne potrebné súčiastky dodá každému registrovanému družstvu SPŠE.

Riešenie úloh domácich kôl je prípravou na finálne kolo, ktoré bude obsahovať podobné úlohy.

Školské kolo

Finálne kolo sa uskutoční v priestoroch SPŠE.
Postupujú tímy s najvyšším počtom bodov z troch domácich kôl v tom istom zložení ako súťažili v domácich kolách.
Úlohou tímov vo finále bude v časovom limite odsimulovať zadania, (podľa zadania zapojiť na kontaktnej doske, alebo zospájkovať na univerzálnej doske plošných spojov) a urobiť niekoľko jednoduchých meraní na potvrdenie odsimulovaných hodnôt.