Pravidlá - ELEKTROmatik

Súťaž je zložená z domáceho a školského kola.

Štatút súťaží pre ZŠ

 

Domáce kolá

Žiaci z danej základnej školy vytvoria štvorčlenné tímy a prihlásia sa do súťaže na stránke SPŠE cez elektronický formulár. Po prihlásení získajú prístup k prvej sérii úloh domáceho kola. Ich riešenie bude potrebné odoslať na stránke školy do stanoveného termínu. Opätovne budú zaslané opravené a obodované série úloh. Priebežná výsledková listina bude uverejnená na stránke SPŠE a zaslaná na Vami uvedenú mailovú adresu.

Za každú úplne správne vyriešenú úlohu získa tím plný počet bodov, za neúplné riešenie primerane menej. Za riešenie úlohy sa nebude považovať samotný výsledok, ale tiež (a často hlavne) spôsob, ako sa k výsledku dostali, zdôvodnenie správnosti postupu a tvrdenia, ktoré použili.

Riešenie úloh domáceho kola je prípravou na súťažné školské kolo, ktoré bude obsahovať úlohy podobného charakteru.

 

Riešenia jednotlivých úloh odovzdávajte ako dokument vo formáte .pdf , resp. ako obrázok, pričom každý musí obsahovať hlavičku podľa uvedeného vzoru:

Názov tímu: Fešáci

Škola: ZŠ Letná

Kolo:   ( 1.,2.) domáce kolo

 

Chceme sa vyhnúť pochybeniu, keď body za riešenia bez hlavičky nebudeme vedieť priradiť k správnemu tímu!

Pokiaľ sú riešenia úloh domáceho kola na viacerých stranách, meno tímu napíšte na každú z nich a očíslujte!

 

Školské kolo

Priebeh súťaže:

Podľa propozícií sa školské kolo ELEKTOmatik malo konať 18.2.2021. Ako sme predpokladali, vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sa nám nepodarilo dodržať tento termín a hlavne to, aby sa súťažné tímy tak, ako to bolo po minulé roky, stretli a súťažili na pôde našej školy.

Z dôvodu pokračovania vo vyučovaní dištančnou formou sme sa rozhodli organizovať školské kolo online formou dňa 18.3.2021 v dopoludňajších hodinách. Je viac ako isté, že starší žiaci ZŠ na prezenčnú výučbu dovtedy nenastúpia. Aby sa podarilo spojiť súťažné tímy, zvolili sme náhradné riešenie a dištančnou formou pomocou komunikačnej aplikácie Cisco Webex Meetings vytvoríme imaginárne miestnosti pre súťažné tímy, kde by sa mohli členovia súťažných tímov zo svojho domova spoločne dohodnúť na správnej odpovedi.

            Úspešné tímy dostanú pozvánku a link na prihlásenie sa na meeting, na ktorom budú súťažiť. Ich úlohou bude spoločnými silami správne vyriešiť čo najviac úloh s možnosťami a krátkou odpoveďou v časovom limite 60 minút a odoslať výsledky úloh na stránke našej školy.
Aby sa vyrovnali vekové rozdiely medzi súťažiacimi, na začiatku školského kola získajú družstvá za každého siedmaka 3 body, za každého ôsmaka 2 body a za každého deviataka 1 bod. Body, ktoré družstvo získa za ročníky súťažiacich a za vyriešené úlohy, sa sčítajú a tím s najväčším počtom bodov vyhráva.

V prípade rovnosti bodov bude o umiestnení rozhodovať súčet bodov za vyriešené úlohy bez bonifikácie za ročníky.

Výsledky súťaže budú vyhlásené hneď v daný deň na stránke školy. Najlepšie tímy budú odmenené vecnými cenami, ktoré budú po vzájomnej dohode doručené na príslušné ZŠ.
Podrobnejšie informácie dostanú súťažiaci v deň súťaže.

Aby sa nám úspešne podarilo zrealizovať školské kolo našej súťaže ELEKTROmatik, od pozvaných tímov potrebujeme súhlas s účasťou na takto organizovanom školskom kole ( stačí poslať mailom na adresu koordinátorov). Následne prosíme, aby nám všetci súťažiaci a ich učitelia poskytli mená (ak pôvodné zloženie tímov je z vážnych dôvodov zmenené) a mailové adresy, na ktoré dostanú pozvanie na meeting.

Veríme, že organizácia školského kola bude úspešná a nám sa spoločnými silami podarí zdolať nepriaznivú situáciu.