Výsledková listina - ELEKTROmatik

 
ELEKTROmatik 2021

V 6.ročníku matematickej súťaže ELEKTROmatik riešilo úlohy domáceho kola 22 tímov zo 14 škôl, z toho úspešných (tých, ktorí dokončili obidve) bolo 19.

Vo väčšine prípadov to boli veľmi pekné, zdôvodnené riešenia, čo nám umožnilo čo najobjektívnejšie priradiť body, aj keď úlohy neboli kompletné alebo celkom správne.

           Ak sme dostali iba odpovede k úlohám, pri nesprávnom výsledku sme nemohli priradiť ani čiastkové body. Preto by bolo žiaduce v budúcnosti dodržať zverejnené pokyny k riešeniu úloh.

           Aj na našej strane sa vyskytli menšie problémy. Portál súťaže odmietal prijať riešenia niektorých tímov, museli ich posielať mimoriadne cez mail, čo zdržalo zapísanie  ich bodov na stránku školy. Z tohto dôvodu možno vznikol dojem, že sa manipuluje s výsledkami.      Verte, že našou snahou je dodržiavať pravidlá, termíny, kritériá, ale na druhej strane vieme uznať, že aj  u nás nastala chyba, a tak nechceme ublížiť tým, ktorí za to nemôžu.

Ospravedlňujeme sa za vzniknuté nedorozumenie.

          Ako v predchádzajúcich rokoch aj v tomto  roku plánujeme pokračovať v našej súťaži školským kolom, do ktorého postupujú najlepšie tímy. Práve zo spomínaných dôvodov sme sa rozhodli pozvať do školského kola šesť najlepších tímov ( namiesto 5), ktoré v domácich kolách dosiahli najviac bodov.

Postupujúce tímy:
1. Promat 1, ZŠ Československej armády

2. Promat 2, ZŠ Československej armády

3. Ma2PaKi, CZŠ sv. Michala Kendice 424

4. KPVH, ZŠ Ľubotice, Strážnická 26

5. Ilumináti, ZŠ s MŠ Terňa

6. zsdvojkavt, Základná škola Sídlisko II 1336, 09301 Vranov nad Topľou

Školské kolo:           

Podľa propozícií sa školské kolo ELEKTOmatik malo konať 18.2.2021. Ako sme predpokladali, vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sa nám nepodarilo dodržať tento termín a hlavne to, aby sa súťažné tímy tak, ako to bolo po minulé roky, stretli a súťažili na pôde našej školy.

Z dôvodu pokračovania vo vyučovaní dištančnou formou sme sa rozhodli organizovať školské kolo online formou dňa 18.3.2021 v dopoludňajších hodinách. Je viac ako isté, že starší žiaci ZŠ na prezenčnú výučbu dovtedy nenastúpia. Aby sa podarilo spojiť súťažné tímy, zvolili sme náhradné riešenie a dištančnou formou pomocou komunikačnej aplikácie Cisco Webex Meetings vytvoríme imaginárne miestnosti pre súťažné tímy, kde by sa mohli členovia súťažných tímov zo svojho domova spoločne dohodnúť na správnej odpovedi.

            Úspešné tímy dostanú pozvánku a link na prihlásenie sa na meeting, na ktorom budú súťažiť. Ich úlohou bude spoločnými silami správne vyriešiť čo najviac úloh s možnosťami a krátkou odpoveďou v časovom limite 60 minút a odoslať výsledky úloh na stránke našej školy.
Aby sa vyrovnali vekové rozdiely medzi súťažiacimi, na začiatku školského kola získajú družstvá za každého siedmaka 3 body, za každého ôsmaka 2 body a za každého deviataka 1 bod. Body, ktoré družstvo získa za ročníky súťažiacich a za vyriešené úlohy, sa sčítajú a tím s najväčším počtom bodov vyhráva.

V prípade rovnosti bodov bude o umiestnení rozhodovať súčet bodov za vyriešené úlohy bez bonifikácie za ročníky.

Výsledky súťaže budú vyhlásené hneď v daný deň na stránke školy. Najlepšie tímy budú odmenené vecnými cenami, ktoré budú po vzájomnej dohode doručené na príslušné ZŠ.
Podrobnejšie informácie dostanú súťažiaci v deň súťaže.

Aby sa nám úspešne podarilo zrealizovať školské kolo našej súťaže ELEKTROmatik, od pozvaných tímov potrebujeme súhlas s účasťou na takto organizovanom školskom kole ( stačí poslať mailom na adresu koordinátorov). Následne prosíme, aby nám všetci súťažiaci a ich učitelia poskytli mená (ak pôvodné zloženie tímov je z vážnych dôvodov zmenené) a mailové adresy, na ktoré dostanú pozvanie na meeting.

Veríme, že organizácia školského kola bude úspešná a nám sa spoločnými silami podarí zdolať nepriaznivú situáciu.

                                                                   

                                                                                                                           koordinátori súťaže

Vyhodnotenie školského kola ELEKTROmatik 2021

Vo štvrtok, 18.3.2021 sa uskutočnilo školské kolo tejto súťaže, do ktorého  bolo pozvaných 6 najlepších tímov.
Aby sa podarilo spojiť súťažné tímy za súčasnej pandemickej situácie, zvolili sme náhradné riešenie a školské kolo sa uskutočnilo dištančnou formou pomocou komunikačnej aplikácie Cisco Webex Meetings.  V samostatných skupinách členovia súťažných riešili úlohy a spoločne sa mohli dohodnúť na správnej odpovedi.
Zvládli to na výbornú. Ukázali, že majú výborné vedomosti z matematiky, súťažného ducha a vedia zvoliť správnu taktiku v snahe získať čo najviac bodov v celkovom poradí.
Veríme, že mnohí z nich budú nasledujúce roky našimi úspešnými študentami.
Výsledné poradie:
1. miesto: 71 bodov zsdvojkavt, Základná škola Sídlisko II 1336, 09301 Vranov n. Topľou
2. miesto: 68 bodov Promat 1, ZŠ Československej armády
3. miesto: 68 bodov Ma2PaKi, CZŠ sv. Michala Kendice 424
4. miesto: 62 bodov KPVH, ZŠ Ľubotice, Strážnická 26
5. miesto: 59 bodov Ilumináti, ZŠ s MŠ Terňa
6. miesto: 46 bodov Promat 2, ZŠ Československej armády

Poznámka: V súlade s propozíciami súťaže pri rovnosti bodov  o umiestnení rozhodol súčet bodov za vyriešené úlohy bez bonifikácie za ročníky.

Gratulujeme.

Diplomy a ceny, ktoré pre účastníkov súťaže venovala SPŠE  a Nadácia  SPŠE, sú pripravené a budú doručené na príslušné školy. Učiteľom MAT patrí veľká vďaka za to, že motivujú svojich žiakov a sú ochotní venovať im svoj voľný čas.

Mgr. Marta Kožárová, Mgr. Mária Solarová
koordinátorky súťaže

 

 

 

 

 

Výsledky online časti

Poradie Názov tímu Škola 1.domáce kolo
Po termíne
2.domáce kolo Spolu
1. Hladní psi ZŠ Kúpeľná 2, Prešov 48.0 Nevypracované 48
2. Promat ZŠ Československej armády 46.0 Nevypracované 46
3. Promat 2 ZŠ Československej armády 45.5 Nevypracované 45.5
4. chloR Základná škola Ľubotice 45.5 Nevypracované 45.5
5. Prešov D ZŠ Šmeralova 45.0 Nevypracované 45
6. BJKL2 ZŠ Bajkalská 29, Prešov 38.0 Nevypracované 38
7. Kokšo Bakšo Z.Š. Lesnícka 25.5 Nevypracované 25.5
8. BJKL1 ZŠ Bajkalská 29, Prešov Nevypracované Nevypracované 0
9. Kokšo Bakšo Zš Lesnicka Prešov Nevypracované Nevypracované 0
10. Kokšo Bakšo ZŠ Lesnícka 1 Prešov Nevypracované Nevypracované 0
11. Kokšo Bakšo ZŠ Lesnícka Nevypracované Nevypracované 0
12. Profici2 ZŠ Šrobarova Nevypracované Nevypracované 0